Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Tahun 2021

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Tahun 2021
Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Tahun 2021
Download Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 (Ganjil/Gasal) beserta kunci jawaban Kurikulum 2013 (K13) revisi 2018 Tahun Ajaran 2021/2022.
PAS (Penilaian Akhir Semester) atau juga sebelumnya dikenal dengan sebutan UAS (Ulangan Akhir Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan pada akhir semester berdasarkan kalender pendidikan Indonesia. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, Kegiatan UAS/PAS Semester 1 akan dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun ini. 
Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat dalam menentukan kapan Kegiatan UAS/PAS Semester 1 tahun 2021 dilaksanakan.
Dilaksanakannya UAS/PAS ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran selama semester 1 berlangsung.
Siswa yang nantinya memperoleh nilai PAS/UAS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa siswa tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial.
Soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal PAS/UAS SMP/MTS dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang beberapa waktu lalu di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal-soal UAS/PAS SMP/MTS ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills).
Selain itu, Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UAS/PAS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal Kurikulum 2013.
Soal UAS Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Bahasa Sunda yang Andronezia bagikan ini memiliki total 45 soal, dengan rincian 40 soal Pilihan Ganda dan 5 soal Essay. Sebagai contoh, berikut contoh Soalnya:
I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C dan D di bawah ini!

1. Suasana teh mangrupa…….
 • A. Pangalaman
 • B. Kaayaan atawa situasi
 • C. Cara maca
 • D. Sora-sora nu sarua
2. Naon wae kecap pananya dina basa sunda teh………………
 • A. Naon, saha, mana 
 • B. Iraha, kunaon, naha
 • C. Kumaha, sabaraha
 • D. Kabehanana bener
3. Naon ari hartina pupujian teh…….
 • A. Pupujian anu dilagukeun
 • B. Puisi buhun nu eusina nyaoko kana ajaran agama islam
 • C. Puisi basa sunda
 • D. Carita basa sunda
4. Sangkan ngalancarkeun dina nuliskeunana, alusna mah nyieun heula…….
 • A. Rangkay karanganana
 • B. Pamaenna
 • C. Jejerna
 • D. Watekna
5. Ari dina jenisna (genrena) mah, sajak sarua jeung naon……
 • A. Pupuh, pupujian, dongeng
 • B. Pupujian, dongeng, mantra
 • C. Pupuh, mantra
 • D. Pupuh, pupujian, mantra
6. Nu lain termasuk kana golongan pupujian teh nyaeta…….
 • A. Pepeling
 • B. Sholawat
 • C. Muji ka Gusti Alloh
 • D. Doa
7. Pangalaman teh nyaeta……..
 • A. Puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama islam
 • B. Carita rekaan anu ngandung hal-hal pamohalan
 • C. Sagala rupa anu kaalaman ku hiji jalma
 • D. Kajadian anu terjadi ku hiji jalma
8. Naon maksudna fungsi ekspresi dina pupujian teh……..
 • A. Pikeun sisindiran
 • B. Pikeun ngebrehkeun pangalaman
 • C. Pikeun ngebrehkeun kereteg ati anu ngarangna
 • D. Pikeun mere pangajaran atawa mepelingan ka balarea
9. Naon anu dimaksud sajak teh………
 • A. Carita rekaan anu ngandung hal-hal pamohalan
 • B. Karangan dina wangun basa ugeran (puisi)
 • C. Sagala rupa nu kaalaman ku hiji jalma
 • D. Dongeng jaman buhun
10. Paguneman teh asal kecapna tina gunem anu hartina?…..
 • A. nyarita sorangan
 • B. nyarita silih tempas
 • C. nyarita kasar
 • D. nyarita lemes
11. Kalimah dihandap tatak rama basa anu merenah nyaeta…….
 • A. Abdi mah parantos tuang
 • B. Pa Angga uih tipayun
 • C. Terang henteu kamari aya hujan
 • D. Pa Ustad nembe sumping ti Jakarta
12. Dina kaulinan barudak aya kaulinan ngadu kaleci salah sahiji istilah khusus nyaeta aya kokojo. Naon anu dimaksud kokojo?….
 • A. Nojo digolontorkeun lalaunan
 • B. kokojo paéh lantaran teu kaluar tina kalang
 • C. kaléci paragi nyéntang/nojo
 • D. kokojo kacandet ku jelema
13. Lamun urang nelepon, kabeneran anu nampana lain jalma anu rék dituju, urang kudu …
 • A. Nanyakeun naha lain jalma anu rék dituju anu nampa teleponna.
 • B. Gancang nutupkeun telepon sabab lain jalma éta anu rék diajak nyarita
 • C. Nitah éta jalma sangkan ngageroan atawa néangan jalma anu rék diajak nyarita
 • D. Ménta idin ka jalma nu nampa telepon yén urang rék nyarita jeung jalma anu rék dituju
14. Eusi pupujian ngagambarkeun…. iwal?
 • A. pepeling 
 • B. alam dunya
 • C. Puji k Allah
 • D. solawat nabi 
15. Puisi pupujian biasana seperti dilagukeun disebutna :
 • A. Nadoman 
 • B. kawih
 • C. deklamasi
 • D. sajak

Soal dan Kunci Jawaban PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022

Bagi Bapak/Ibu Guru yang berminat mengunduh Soal & Kunci Jawaban UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Tahun Ajaran 2021/2022 berformat File Microsoft word, Silahkan klik link Download Soal & Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS dibawah ini:
Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1
Versi Terbaru
Catatan: Admin telah mensetting pengaturan File Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 ini ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS beserta kunci Jawabannya Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) revisi 2018 Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!

Related posts