Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 Tahun 2021

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1
Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Download Contoh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI & Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Pelajaran 2021/2022. 

PTS (Penilaian Tengah Semester) atau yang dulu disebut sebagai UTS (Ujian Tengah Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah berjalannya kegiatan belajar mengajar berjalan selama 8 atau 9 minggu. 

Ujian tengah semester juga menjadi kesempatan untuk para peserta didik dalam mengasah kemampuan mereka sebelum menghadapi ujian akhir semester 1. 

Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, UTS/PTS Semester 1 akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat.

Dilaksanakannya UTS/PTS SD ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran di awal semester 1. Masing-masing sekolah SD biasanya mempunyai komposisi penilaian nilai UTS yang berbeda. 

Pelajar yang nantinya mendapatkan nilai UTS/PTS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa Pelajar tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. 

Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial. Akan tetapi di beberapa sekolah program Remedial ini ditiadakan karena waktunya yang dianggap mepet dengan Ujian Akhir Semester (UAS). 

Sehingga daripada melaksanakan program remedial, biasanya sekolah akan lebih mengutamakan para Siswanya untuk segera bersiap menghadapi UAS. 

Soal UTS Kelas 5 SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal UTS/PTS SD/MI dengan HOTS. 

Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal UTS SD/MI ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). 

Tak hanya itu, Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 1 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal K13. 

Soal Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 ini terbagi kedalam dua bagian. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Dimana pada tiap-tiap soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 ini terdapat 3 opsi jawaban a, b, c, dan d yang dapat dipilih oleh peserta didik dan yang kedua adalah soal essay. 

Supaya lebih memudahkan Anda, Andronezia juga telah melengkapi Soal UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013 ini dengan kunci jawaban dalam format docx (MS Word). 

Bagi Anda yang ingin melihat preview dari Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 terlebih dahulu silahkan klik halaman ke 2. Atau kalau ingin langsung men download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 dan kunci jawaban dapat mengunduhnya pada halaman ke 3 postingan ini. 

Silahkan klik tombol halaman ke 2 untuk melihat Preview Contoh Soalnya…

Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 (Pilihan Ganda) 

I. Wenehana tandha ( x ) ana aksara a,b, c utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener !
Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 1 nganti 5
Gajah Adigung Mati Kecemplung
Ana gajah kang gedhe banget. Gadhing lancip, tlale dawa, kulid wuled, lan balunge atos.  Emane gajah iku umuk ngandellake kekuwatan lan nganggep remeh kewan liyane.
Gajah iku yen lumaku ndlujur maju, nyasak grumbul – grumbul. Kadhangkala tlalene nggrathi ngrusak wit kanthi diogak – ogak banjur dirubuhake. Susuh manuk diobrak – abrik, ora perduliendhoge pecah utawa piyike tiba kepidak. Gajah ora duwe rasa welas asih.
Ing sawijining dina ana manuk emprit gantil sajodho kang susah atine amarga ditinggal mati piyike. Matine piyik mau amarga diidak – idak gajah kang kumalungkung
Emprit mau duwe kanca platuk bawang. Platuk bawang kandha marang emprit gantil yen saguh malesake marang kelakuwane gajah. Dheweke bakal ngajak kanca – kancane.
Singarep diajak ngroyok ngadhepi gajah yaiku laler lan kodhok. Platuk nunggu wektune gajah turu. Tenan nalika gajah turu, banjur dilimpe. Mata loro kena dicucuk, tatu jero lan metu getihe. Laler menclok ing tatu mau kanggo gawe reged. Tujuwane supaya tatune tambah amba lan matane gajah dadi picak.
Kebeneran gajah iku ngelak. Dheweke menyang rawa nanging ora weruh dalane. Kodhok sing wis mapan ing pinggir jurang kang akeh watune banjur nyuwara. Krungu swara kodhok mau gajah ngira yen ing kono sing akeh banyune.Gajah banjur marani arahing swara. Mesti wae gajah kang ora weruh dalan mau keglundhung ing jurang lan dadi matine.
Kapethik saka : Aku Seneng Basa Jawa 5, kaca 27
1. Gamane gajah yaiku  …
 • a. bisa
 • b. gadhing 
 • c. cakar
 • d.  kuping
2. Emprit duwe kanca  …
 • a. gajah
 • b. platuk bawang 
 • c. ula
 • d.  uler
3. Singarep diajak ngroyok ngadhepi gajah yaiku…
 • a. laler lan kodhok
 • b. ula lan uler 
 • c. singa lan kancil
 • d. kucing lan tikus
4. Laler menclok ing tatune gajah kanggo gawe…
 • a. lara
 • b. mari 
 • c. reged
 • d.  resik
5. Gajah kaglundhung jurang amarga …
 • a. dicucuk manuk platuk
 • b. krungu swara kodhok 
 • c. mripate lara
 • d.  mripate wuta
6. Maca pacelethon iku katindhakake dening wong …
 • a. siji
 • b. loro utawa luwih 
 • c. sepuluh
 • d.  akeh
7. Pak Darmo iku priyayi sing jembar segarane.
Jembar segarane tegese …
 • a. pinter
 • b. sugih 
 • c. sabar
 • d. seneng
8. Pandhawa kuwi nduweni sifat welas asih marang wong cilik, lan seneng … marang wong kang nandang sangsara
 • a. nrima
 • b. nyidra 
 • c. tetulung
 • d.  ngethokake
9. Werkudara iku satriya ing …
 • a. Amarta
 • b. Madukara 
 • c. Dwarawati
 • d. Jodhipati
10. Agrowisata iku wisata kang dianakake ing panggonan  …
 • a. kewan
 • b. tetaneman 
 • c. candi
 • d.  panganan
11. Pupus iku arane  …
 • a. kembang
 • b. wit 
 • c. woh
 • d.  godhong
12. Wit jambe arane  …
 • a. tebon
 • b. rendheng 
 • c. pucang
 • d.  randu
13. Mlinjo iku arane woh  …
 • a. kelor
 • b. kesambi 
 • c. tal
 • d.  so
14. Sandhangan panyigeg wanda ana  …
 • a. 2
 • b. 3 
 • c. 4
 • d. 5
15. Wong kang diwawancara arane …
 • a. reporter
 • b. penyiar 
 • c. wartawan
 • d. narasumber
16. Tembung jodho menawa diwenehi panambang –an andhahane dadi  …
 • a. jodhon
 • b. jodhonen 
 • c. jodhone
 • d.  jodhoa
17. Santosa kae pancen ora duwe tepa … marang sapadha – pada.
Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg – ceceg ing dhuwur yaiku …
 • a. tuladha
 • b. slira 
 • c. cintraka
 • d. palupi
18. Tembung – tembung ing ngisor iki kang klebu tembung entar yaiku …
 • a. panas kupinge
 • b. dolan – dolan 
 • c. wedhang
 • d.  wira – wiri
19. Piranti kang ora bisa dipigunakake kanggo aweh pesen, yaiku …
 • a. telegraf
 • b. tilpun 
 • c. layang
 • d.  prangko
20. Buku kang isine laying – laying Kartini, yaiku …
 • a. Habis Gelap Terbitlah Terang
 • b. Gelap Menggantikan Terang 
 • c. Gelap Akan Berganti Terang
 • d.  Habis Gelap Terbit Matahari
21. Layang resmi kang mratelakake dheweke manggon ana ing sawijining wewengkon arane  …
 • a. STNK
 • b. KTP 
 • c. BPKB
 • d. SIM
22. Indonesia kang separo luwih wargane duweni pangupajiwa dadi among tani diarani Negara …
 • a. agraris
 • b. kepuloan 
 • c. maritim
 • d. industri
23. Werkudara minangka titisan saka Bathara Bayu, mula uga diarani  …
 • a. Brahma Suta
 • b. Indra Atmaja 
 • c. Pandhu Putra
 • d. Bayu Tanaja
24. Pratandha kanggo miwiti ukara tunggal utawa alinea ing aksara jawa yaiku  …
 • a. adeg – adeg
 • b. adhangan pangkon 
 • c. padha lingsa
 • d.  padha lungsi
25. Layang nikahan, supitan, utawa syukuran kalebu jinising layang …
 • a. kitir
 • b. ulem 
 • c. iber – iber
 • d. paturan

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 (Esai) 

II. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !
1. Pawongan sing mapan ana ing sawijining wewengkon diarani  …
2. Kedhele becike ditandur ing mangsa … 
3. Raden Werkudara lan Dewi Arimbi peputra …
4. Sekar mlati, sekar mawar, sekar kenanga.
Tembung sekar ing ndhuwur tegese …
5. Godhong  jarak arane …
6. Kuwaci iku arane woh  …
7. Dina Pahlawan dipengeti saben tanggal …
8. Pahlawan kang dipengeti saben tanggal 21 April yaiku  …
9. Piranti kango ngandhahake pesen kang dikirimake lumantar kantor pos yaiku  …
10. Layang iku alat komunikasi kanthi wujud …
III.  Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep !
1. Apa sebabe para kadang tani kudu bisa nata tandur kang jumbuh karo mangsa kang ana ?
Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Aranana telu bae pusakane Raden Werkudara !
Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Aranana jenenge Pahlawan Nasional 5 bae !
Jawab : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Aranana telu bae piranti kang bisa dipigunakake kanggo aweh pesen ?
Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Tuku omah anyar.
Tulisen mawa aksara Jawa !
Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Catatan: Admin Sengaja tidak memunculkan gambar pada preview soal untuk mengoptimasi kecepatan postingan ini ketika dimuat. Jadi jangan khawatir, Anda tidak perlu mencari gambar untuk materi soal ini karena sebenarnya sudah ada pada file soal.

Bagi Anda yang berminat mengunduh Soalnya, Silahkan klik link Download Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Tahun Ajaran 2021/2022 pada halaman ke 3 postingan ini:

Soal dan Jawaban UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Catatan:  Admin telah mensetting pengaturan File Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Pilihan Ganda & Esai beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!

Lihat Juga Soal & Jawaban UTS Kelas 5 Semester 1 Lainnya:
HALAMAN SELANJUTNYA:

Related posts