Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 1 tahun 2021

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 1
Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 1
Download Contoh Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA & Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Pelajaran 2021/2022. 
PTS (Penilaian Tengah Semester) atau yang dulu disebut sebagai UTS (Ujian Tengah Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah berjalannya kegiatan belajar mengajar berjalan selama 8 atau 9 Minggu. 
Ujian tengah semester juga menjadi kesempatan untuk para peserta didik dalam mengasah kemampuan mereka sebelum menghadapi ujian akhir semester 1. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, UTS/PTS Semester 1 akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat.
Dilaksanakannya UTS/PTS SMA ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran di awal semester 1. Masing-masing sekolah SMA biasanya mempunyai komposisi penilaian nilai UTS yang berbeda. 
Pelajar yang nantinya mendapatkan nilai UTS/PTS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa Pelajar tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. 
Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial. Akan tetapi di beberapa sekolah program Remedial ini ditiadakan karena waktunya yang dianggap mepet dengan Ujian Akhir Semester (UAS). 
Sehingga daripada melaksanakan program remedial, biasanya sekolah akan lebih mengutamakan para Siswanya untuk segera bersiap menghadapi UAS. 
Soal UTS Kelas 11 SMA/MA Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal UTS/PTS SMA/MA dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal UTS SMA/MA ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). 
Tak hanya itu, Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA Semester 1 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal K13. 
Soal Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 ini terbagi kedalam dua bagian. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Dimana pada tiap-tiap soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 ini terdapat 3 opsi jawaban a, b, c, dan d yang dapat dipilih oleh peserta didik dan yang kedua adalah soal essay. 
Supaya lebih memudahkan Anda, Andronezia juga telah melengkapi Soal UTS/PTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 1 Kurikulum 2013 ini dengan kunci jawaban dalam format docx (MS Word). 
Bagi Anda yang ingin melihat preview dari Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 1 terlebih dahulu silahkan klik halaman ke 2. Atau kalau ingin langsung men download Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 Semester 1 dan kunci jawaban dapat mengunduhnya pada halaman ke 3 postingan ini. 
Silahkan klik tombol halaman ke 2 untuk melihat Preview Contoh Soalnya…

Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 (Pilihan Ganda)

I Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada huruf A, B, C, D dan E di bawah ini!

1. Di handap ieu mangrupa susunan biantara anu bener nyaéta….
 •  A.  Salam pamuka, eusi, panutup, mukadimah, pangwilujeng do’a
 •  B.  Salam pamuka, do’a, mukadimah, eusi, pangwilujeng, panutup
 •  C.  Mukadimah, salam pamuka, pangwilujeng, eusi, do’a, salam panutup
 •  D.  Salam pamuka, pangwilujeng, mukadimah, eusi, do’a, salam panutup
 •  E.  Salam pamuka, mukadimah, pangwilujeng, eusi, do’a, salam panutup
2. “Sadaya puji kagungan Allah SWT, solawat sareng salam mugi dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya nabi Muhammad SAW”
 Kalimah di luhur mangrupa bagian tina biantara nu disebut…
 • A. Do’a 
 • B. Mukadimah 
 • C. Salam pamuka
 • D. Pangwilujeng
 • E. Salam panutup
3. Numutkeun unsur “TAMAN”, (M) teh maksudna…
 •  A.  Omongan nu kudu diatur gancang kendorna jeung tarik halonna
 •  B.  Eusi biantara nu ditepikeun loba mangpaatna
 •  C.  Nyarita dina biantara kudu jelas jeung teges
 •  D.  Basa nu dipake dina biantara alus tur dibarengan ku gaya basa
 •  E.  Biantara nu ditepikeun teh kudu aktual
4. Numutkeun unsur “TAMAN”, (T) teh maksudna…
 •  A.  Omongan nu kudu diatur gancang kendorna jeung tarik halonna
 •  B.  Eusi biantara nu ditepikeun loba mangpaatna
 •  C.  Nyarita dina biantara kudu jelas jeung teges
 •  D.  Basa nu dipake dina biantara alus tur dibarengan ku gaya basa
 •  E.  Biantara nu ditepikeun teh kudu aktual
5. Nu disebut ngandung wirahma nyaéta…
 •  A.  Omongan nu kudu diatur gancang kendorna jeung tarik halonna
 •  B.  Eusi biantara nu ditepikeun loba mangpaatna
 •  C.  Nyarita dina biantara kudu jelas jeung teges
 •  D.  Basa nu dipake dina biantara alus tur dibarengan ku gaya basa
 •  E.  Biantara nu ditepikeun teh kudu aktual
6. Aya sababaraha téhnik dina nepikeun biantara, di antarana nya éta…
 •  A.  Impromtu, Ékstemporan, Naskah, jeung Ngapalkeun
 •  B.  Impromtu, Eksempelar, Naskah, jeung Maca
 •  C.  Maca, Éksempelar, Impromtu, jeung Nulis
 •  D.  Maca, Nulis, Impromtu, jeung Ékstemporan
 •  E.  Impromtu, Ékstemporan, Nulis, jeung Ngapalkeun
7. Presiden Joko Widodo biantara di Istana Nagara, nalika poé kamerdékaan Indonésia. Anjeunna biantara ku cara maca tulisan nu diketik ku Jubirna. Présidén Jokowi ngagunakeun salah sahiji téknik biantara, nya éta…
 • A. Impromtu 
 • B. Ngapalkeun 
 • C. Ékstemporan
 • D. Bener kabeh
 • E. Naskah
8.  Fungsi biantara nu tujuanana pikeun maréntah , disebut fungsi…..
 • A. Instruktif 
 • B. Informatif 
 • C. Insentif
 • D. Simpatif
 • E. Rekreatif
9. 1) ngucapkeun salam
 2) nepikeun kacindekan tina masalah nu dipedar
 3) ngucapkeun sukur ka allah
 4) medar tema nu rek ditepikeun
 5) ngahaturkeun nuhun ka nu sarumping
 Sawatara hal nu sok ditepikeun dina bubuka biantara nyaeta……
 • A. 1-2-3 
 • B. 2-3-4 
 • C. 1-3-5
 • D. 3-4-5
 • E. 1-4-5
10. Sisindiran asal kecapna tina sindir, hartina…
 • A. Wangun puisi nu maké patokan pupuh
 • B. Omongan nu teu puguh eusina
 • C. Omongan nu teu langsung dicaritakeun maksudna
 • D. nyindir
 • E. Omongan nu langsung dicaritakeun maksudna
11. Peupeujeuh ari ka Dayeuh
Meuli kupat jeung gorengan
Peupeujeuh lamun geus euweuh
Tong ngupat kagorengan
 Sisindiran di luhur kaasup kana sisindiran wangun…eusina…..
 • A. Paparikan sesebred 
 • B. Paparikan piwuruk 
 • C. Wawangsalan
 • D. Rarakitan piwuruk
 • E. Rarakitan silih asih
12. Rarakitan ciri-ciina nyaeta …
 • A. Padeukeut sora tungtungna
 • B. Sasora (murwakanti)
 • C. Teu diomongkeun maksudna
 • D. Papak/sarua hareupna
 • E. Raket sorana
13. Dumasar kana wangun/ bentukna, sisindiran di tatar Sunda kabagi jadi tilu rupa, nya éta …
 • A. Rakitan, paparikan, jeung wangsalan
 • B. Rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan
 • C. Rarakitan, parikan, jeung wangsalan
 • D. Rakitan, paparikan, jeung wawangsalann
 • E. Rarakitan, parikan, jeung wawangsala
14.  Saupama ditilik tina wangunna, ieu sisindiran di handap kaasup kana wanda/jenis …
ka mana ngaitkeun kincir
ka kaler ka tojo bulan
Ka mana ngaitkeun pikir
teu paler ku sabulan
A. Rarakitan 
 • B. Paparikan 
 • C. Parikan
 • D. Wawangsalan
 • E. Wangsalan
15. …………………………
…………………………
Reog dongkol asli Banjar
yu riksa ku sadayana
 Cangkang nu luyu pikeun ngalengkepan paparikan di luhur nyaeta…..
 • A.  Tangkal jengkol ngajalajar hoyong ngalaan buahna
 • B.  Reog teh seni ti Banjar yu riksa seni Sundana
 • C.  Barudak keur dialajar harusu reujeung daria
 • D.  Ka pasar jeung si Bi Ipah Inditna kana kareta
 • E.  Ongkos ti Bandung nepi ka Banjar Hargana dualas lima
16. Nu teu kaasup kana ciri-ciri sisindiran nyaeta…
 • A. unggal jajaranana diwangun ku dalapan engang
 • B. padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi
 • C. padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang
 • D. sapadana diwangun ku opat padalisan
 • E.  padalisan kahiji jeung katilu disebutna cangkang
17. (1) Sing getol nginum jajamu,
nu guna nguatkeun awak.
Sing getol neangan elmu,
nu guna dunya aherat.
 (2)  Daun kelor daun ganas,
kuciat jeung pacar keling.
Hutang motor tacan lunas,
sakilat aya nu maling.
 (3) Los ka kulah los ka talun,
rek neangan bongborosan.
Insya Allah taun payun,
nepangan bade narosan.
 (4)  Aya lumat dina batu,
aya kuya di muara.
Sing tumut kana waktu,
di dunya ukur ngumbara.
 Sisindiran anu ngandung piwuruk aya dina nomer…
A. (1) jeung (2) D. (2) jeung (4)
B. (1) jeung (3) E. (1) jeung (4)
C. (2) jeung (3)
18. Sapanjang jalan soréang,
moal weléh diaspalan.
Sapanjang tacan……………….,
moal weléh diakalan.
 Kecap nu cocok pikeun titik-titik diluhur nyaeta……
 • A. kahontal 
 • B. kasorang 
 • C. katéang
 • D. katajong
 • E. kabawa
19. Dumasar kana sifatna, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta….
 • A. paparikan, rarakitan, wawangsalan
 • B. piwuruk, sésébréd, silih asih
 • C. cangkang, eusi, wangsal
 • D. wawangsalan, tatarucingan, paparikan
 • E. tatarucingan, wawangsalan, rarakitan
20. 1. Diwangun ku opat padalisan
2. Polana a-a-b-b
3. Padalisan Kahiji Jeung kadua disebut cangkang
4. Padalisan ka tilu Jeung ka opat disebut eusi
 Diluhur nu kaasup Kana ciri-ciri sisindiran nya eta …..
 • A. 1,2,3 
 • B. 1,2,4 
 • C. 1,3,4
 • D. 2,3,4
 • E. 2,1,3
21. Kagiatan nyarita di hareupeun balaréa kalayan nepikeun hiji jejer, nya éta disebut…
 • A. Kawih 
 • B. Biantara 
 • C. Diskusi
 • D. Paguneman
 • E. Dakwah
22. Kawih es lilin karangan ….
 • A. Mursih 
 • B. Mang Koko 
 • C. Dian
 • D. Godi Suwarna
 • E. Hendarso
23. Aya biantara nu eusina ngajak balaréa sangkan milampah hiji perkara. Ieu hal téh saluyu jeung salah sahiji tujuan biantara, nya éta…
 • A. Informatif 
 • B. Rekreatif 
 • C. Persuasif
 • D. Deskriptif
 • E. Subjektif
24.  Munding dina kawih és lilin hartina ….
 • A. sapi 
 • B. kambing 
 • C. unta
 • D. kuda
 • E. kerbau
25. Dumasar kana suasana acara jeung tempat acarana, biantara téh kabagi jadi dua, nya éta …
 • A. Biantara informatif jeung biantara teu informatif
 • B. Biantara ngajak jeung biantara teu ngajak
 • C. Biantara resmi jeung Biantara teu resmi
 • D. Biantara di sakola jeung biantara di luar sakola
 • E. Biantara resmi jeung Biantara sopan
26. Paribasa “Lain maksud mamatahan ngojay ka meri” saupama dihartikeun miboga makna…
 • A.  Lain maksud mamatahan ngojay kanu leuwih ngarti
 • B.  Lain maksud mamatahan kanu leuwih ngarti
 • C.  Lain maksud dék ngalawan ka saluhureun
 • D.  Lain maksud dék némbalan ka saluhureun
 • E.  Lain maksud nyebut meri ka saluhureun
27. Babagian biantara anu eusina kacindekan jeung ngajak ka balaréa ngalaksanakeun nu ditepikeun dina biantara nya éta dina …
 • A. Bubuka biantara
 • B. Salam bubuka biantara
 • C. Panutup biantara
 • D. Salam panutup biantara
 • E. Eusi biantara
28. Panumpang diuk di hareup
 Buku mah kudu di baca
Naon wangsalna…..
 • A. Ojol 
 • B. Kaca 
 • C. Béca
 • D. Mobil
 • E. Parahu
29. Sok kasebut bilatung dulang
 Ulah api teu kadangu
Naon wangsalna….
 • A. bilatung 
 • B. béca 
 • C. hileud
 • D. Sangu
 • E. cacing
30. Karya sastra Sunda dina wangun puisi anu di jerona ngawengku cangkang jeung eusi, disebut …
 • A. Carita Pantun 
 • B. Sajak 
 • C. Wawacan
 • D. Sisindiran
 • E. Jangjawokan

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 (Esai)

II. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar!

31.  Eusian kotak-kotak anu kosong luyu jeung tatakrama basa!
Basa Loma Basa hormat keur sorangan Basa hormat keur batur
boga ……………… ………………
cacarita ……………… ………………
era ……………… ………………
jawab ……………… ………………
mandi ……………… ………………
32.  Jieun kalimah tina paribasa “clik putih clak herang, caang bulan opat welas”!
33.  Jieun sapada sisindiran dina wangun rarakitan!
34.  Jieun sapada sisindiran dina wangun paparikan watekna piwuruk!
35.  Tulis harti kecap-kecap ieu di handap!
a. areuy
b. catang
c. hinis
Catatan: Admin Sengaja tidak memunculkan gambar pada preview soal. Jadi jangan khawatir, Anda tidak perlu mencari gambar untuk materi soal ini karena sebenarnya sudah ada pada file soal.
Bagi Anda yang berminat mengunduh Soalnya, Silahkan klik link Download Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA Tahun Ajaran 2021/2022 pada halaman ke 3 postingan ini:


Catatan:  Admin telah mensetting pengaturan File Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 11 ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA Pilihan Ganda & Esai beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!

Lihat Juga Soal & Jawaban UTS Kelas 11 Semester 1 Lainnya:

HALAMAN SELANJUTNYA:

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.