Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 tahun 2021

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1
Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1
Download Contoh Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS & Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Pelajaran 2021/2022. 
PTS (Penilaian Tengah Semester) atau yang dulu disebut sebagai UTS (Ujian Tengah Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah berjalannya kegiatan belajar mengajar berjalan selama 8 atau 9 Minggu. 
Ujian tengah semester juga menjadi kesempatan untuk para peserta didik dalam mengasah kemampuan mereka sebelum menghadapi ujian akhir semester 1. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, UTS/PTS Semester 1 akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat.
Dilaksanakannya UTS/PTS SMP ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran di awal semester 1. Masing-masing sekolah SMP biasanya mempunyai komposisi penilaian nilai UTS yang berbeda. 
Pelajar yang nantinya mendapatkan nilai UTS/PTS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa Pelajar tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. 
Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial. Akan tetapi di beberapa sekolah program Remedial ini ditiadakan karena waktunya yang dianggap mepet dengan Ujian Akhir Semester (UAS). 
Sehingga daripada melaksanakan program remedial, biasanya sekolah akan lebih mengutamakan para Siswanya untuk segera bersiap menghadapi UAS. 
Soal UTS Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal UTS/PTS SMP/MTS dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal UTS SMP/MTS ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). 
Tak hanya itu, Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal K13. 
Soal Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 ini terbagi kedalam dua bagian. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Dimana pada tiap-tiap soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 ini terdapat 3 opsi jawaban a, b, c, dan d yang dapat dipilih oleh peserta didik dan yang kedua adalah soal essay. 
Supaya lebih memudahkan Anda, Andronezia juga telah melengkapi Soal UTS/PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Kurikulum 2013 ini dengan kunci jawaban dalam format docx (MS Word). 
Bagi Anda yang ingin melihat preview dari Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 terlebih dahulu silahkan klik halaman ke 2. Atau kalau ingin langsung men download Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 dan kunci jawaban dapat mengunduhnya pada halaman ke 3 postingan ini. 
Silahkan klik tombol halaman ke 2 untuk melihat Preview Contoh Soalnya…

Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 (Pilihan Ganda)

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C dan D di bawah ini!
 
1. Min teu sawios upami abdi hoyong wawanohan ?
Kecap teu sawios dina kalimah diluhur hartina….
 • A. Sangkan 
 • B. teu nanaon 
 • C. kabeneran
 • D. ngumpul
2. Paguneman asalna tina kecap gunem nu hartina….
 • A. ngomong
 • B. ngadéngékeun nu ngomong
 • C. ngoming silih témpas
 • D. neupikeun omongan
3. Sarat utama lumangsungna hiji paguneman nyaéta….
 • A. aya nu cumarita
 • B. aya nu dicaritakeun
 • C. loba pamiarsa nu ngaregepkeunana
 • D. ngomong silih témpas
4. Aksara vokal dina basa Sunda jumlahna aya….
 • A. 6  
 • B. 7   
 • C. 8
 • D. 9
5. Aksara konsonan dina basa Sunda jumlahna aya….
 • A. 16  
 • B. 17  
 • C. 18
 • D. 19
6. Neupikeun pesen-pesen sosial nu boga tujuana pikeun ngahudangkeun rasa masyarakat pikeun ngungkulan kana rupaning pasualan hirup nu disingharupan disebut…..
 • A. Iklan Layanan Masarakat (ILM)
 • B. talatah
 • C. badami
 • D. biantara
7. Aksara asli basa Sunda jumlah sakabéhna aya 25,éta nu 25 dibagi jadi….
 • A. 5 vokal jeung 23 konsonan
 • B. 8 vokal jeung 17 konsonan
 • C. 7 vokal jeung 18 konsonan
 • D. 10 vokal jeung 15 konsonan
8. Rarangkén hareup di- nu hartina dijadikeun….
 • A. dibaledog 
 • B. dicabok 
 • C. didupak
 • D. didua
9. Kamari kuring kadupak motor basa kakara rék indit pisan ka Jakarta.
Dina kalimah diluhur, kecap nu maké rarangkén hareup ka- nya éta…
 • A. kamari 
 • B. kadupak 
 • C. kakara
 • D. ka Jakarta
10. Barudak keur mandi di walungan Citanduy.
Kecap marandi ngandung rarangkén….
 • A. hareup 
 • B. tengah 
 • C. tukang
 • D. gabungan rarangken
11. Min teu sawios upami abdi hoyong wawanohan ?
Kecap teu sawios dina kalimah diluhur hartina….
 • A. Sangkan 
 • B. teu nanaon 
 • C. kabeneran
 • D. ngumpul
12. Kaulinan anu maké papan kai dieusi kewuk nyaéta ….
 • A. Galah asin 
 • B. Oray-orayan 
 • C. Congkak
 • D. Damdaman
13. Kaulinan anu maké bal béklén jeung sawantara kewuk. Biasana dilakukeun di jero imah atawa teras ngaran kaulinanana nyaéta ….
 • A. Béklén 
 • B. Boy-boyan 
 • C. Congkak
 • D. Damdaman
14. Kelompok kecap barang nu biasa aya di sakola, nyaéta ….
 • A. siswa, guru, sawah
 • B. guru, siswa, kelas
 • C. polisi, sawah, sapédah
 • D. satpam, sawah, siswa
15. Néng Marni mah budak pangrajinna di éta kelas.
Kecap “pangrajinna” kaasup kana kecap ….
 • A. kecap kaayaan 
 • B. kecap barang 
 • C. kecap pananya
 • D. kecap parentah
16. Kalimah nu nuduhkeun kalimah aktif, nyaéta ….
 • A. Congklak tina kai dijieun ku bapa.
 • B. Surat ijin keur diserat ku Sinta.
 • C. Kembang ros keur dipélak ku Ani.
 • D. Ani keur meuli sayur di pasar.
17. Kalimah nu nuduhkeun kalimah pasif, nyaéta ….
 • A. Ucing keur ngudag beurit.
 • B. Bal disépak ku Yana.
 • C. Sari nyetrika baju seragam.
 • D. Bapa keur ngetik laporan dina léptop.
18. Gedang téh buahna geus karolot.
“karolot” kecap asalna nyaéta ….
 • A. karo 
 • B. kolotan 
 • C. kolot
 • D. karolotan
19. Kecap nyieun mangrupakeun kecap aktif, diubah kecap pasif jadi ….
 • A. nyieunan 
 • B. dijieun 
 • C. jieunan
 • D. ngajieun
20. Paguneman teh asalna tina kecap gunem. Gunem hartina nya eta … .
 • A. silihrangkul 
 • B. siihtempas 
 • C. silihtajong
 • D. silihcatur
21. Paguneman hartina wangkongan atawa … .
 • A. obrolan 
 • B. tulisan 
 • C. lisan
 • D. gambaran
22. Rarangkeun hareup di- anu ngalakukeun pagawean nyaeta, iwal …
 • A. dibaju 
 • B. disepak 
 • C. dipake
 • D. didinya
23. Rarangkeun hareup ka- anu hartina teu dijhaja, nyaeta …
 • A. kabeuli 
 • B. kabawa 
 • C. kajadian
 • D. kahirupan
24. Rarangken tengah -ar-/-al- anu artina kecap sifat nyaeta …
 • A. laleumpang 
 • B. marandi 
 • C. lalieur
 • D. barudak
25. Ngawanohkeun sarua hartina jeung …
 • A. ngenalkeun 
 • B. bejakeun 
 • C. amprokan
 • D. ngawanikeun

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 (Esai)

II. Eusian!!

26. Aksara vokal dina basa Sunda jumlahna aya…
27. Paguneman nyaéta….
28. Rarangken hareup di – nuhartina dijadikeun aya dina kecap …
29.  Te nanaon, basa lemesna …
30.  Kecap pengker artina …  
Catatan: Admin Sengaja tidak memunculkan gambar pada preview soal. Jadi jangan khawatir, Anda tidak perlu mencari gambar untuk materi soal ini karena sebenarnya sudah ada pada file soal.
Bagi Anda yang berminat mengunduh Soalnya, Silahkan klik link Download Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Tahun Ajaran 2021/2022 pada halaman ke 3 postingan ini:


Catatan:  Admin telah mensetting pengaturan File Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTS Pilihan Ganda & Esai beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!
HALAMAN SELANJUTNYA:

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.