Soal PTS/UTS SKI Kelas 11 Semester 1 tahun 2021

Soal UTS SKI Kelas 11 Semester 1
Soal PTS/UTS SKI Kelas 11 Semester 1
Download Contoh Soal UTS SKI Kelas 11 MA & Soal PTS SKI Kelas 11 MA beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Pelajaran 2021/2022. 
PTS (Penilaian Tengah Semester) atau yang dulu disebut sebagai UTS (Ujian Tengah Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah berjalannya kegiatan belajar mengajar berjalan selama 8 atau 9 Minggu. 
Ujian tengah semester juga menjadi kesempatan untuk para peserta didik dalam mengasah kemampuan mereka sebelum menghadapi ujian akhir semester 1. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, UTS/PTS Semester 1 akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat.
Dilaksanakannya UTS/PTS ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran di awal semester 1. Masing-masing sekolah biasanya mempunyai komposisi penilaian nilai UTS yang berbeda. 
Pelajar yang nantinya mendapatkan nilai UTS/PTS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipasSKIan bahwa Pelajar tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. 
Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial. Akan tetapi di beberapa sekolah program Remedial ini ditiadakan karena waktunya yang dianggap mepet dengan Ujian Akhir Semester (UAS). 
Sehingga daripada melaksanakan program remedial, biasanya sekolah akan lebih mengutamakan para Siswanya untuk segera bersiap menghadapi UAS. 
Soal UTS Kelas 11 SMA/MA Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal UTS/PTS MA dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal UTS MA ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). 
Tak hanya itu, Soal PTS/UTS SKI Kelas 11 MA Semester 1 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal K13. 
Soal Soal UTS SKI Kelas 11 ini terbagi kedalam dua bagian. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Dimana pada tiap-tiap soal UTS SKI Kelas 11 ini terdapat 3 opsi jawaban a, b, c, dan d yang dapat dipilih oleh peserta didik dan yang kedua adalah soal essay. 
Supaya lebih memudahkan Anda, Andronezia juga telah melengkapi Soal UTS/PTS SKI Kelas 11 Semester 1 Kurikulum 2013 ini dengan kunci jawaban dalam format docx (MS Word). 
Bagi Anda yang ingin melihat preview dari Soal PTS SKI Kelas 11 Semester 1 terlebih dahulu silahkan klik halaman ke 2. Atau kalau ingin langsung men download Soal UTS SKI Kelas 11 Semester 1 dan kunci jawaban dapat mengunduhnya pada halaman ke 3 postingan ini. 
Silahkan klik tombol halaman ke 2 untuk melihat Preview Contoh Soalnya…

Soal dan Jawaban PTS/UTS SKI Kelas 11 MA Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 

Soal UTS SKI Kelas 11 (Pilihan Ganda)

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C dan D di bawah ini!
1. Siapakah pendiri dinasti umayah I ?
 • A. Muawiyah bin abi shofyan
 • B. Abdurrahman ad-dakhil
 • C. Abu abbas as-saffah
 • D. Muawiyah bin yazid
 • E. Marwan bin muhammad
2. Siapakah pendiri dinasti Abbasiyah ?
 • A. Abdurrahman ad-dakhil
 • B. Abu abbas as-saffah
 • C. Muawiyah bin abi shofyan
 • D. Zahirudin muhammad babur
 • E. Abdul malik bin marwan
3. Siapakah pendiri dinasti umayah II ?
 • A. Abdurrahman ad-dakhil
 • B. Abdurrahman wahid
 • C. Muawiyah bin yazid
 • D. Muawiyah bin abu shofyan
 • E. Abu abbas as-saffah
4. Siapakah yang memperoleh gelar al-qonuni ?
 • A. Sulaiman II 
 • B. Salim III 
 • C. Salim II
 • D. Salim I
 • E. Sulaiman I
5. Dia adalah salah satu sultan pada masa kerajaan Turki Usmani. Dia menjadi penguasa ketika berusia 22 tahun setelah kematian ayahnya. Dia memperoleh gelar al-fatih karena berhasil menaklukan Konstantinopel. Siapakah dia ?
 • A. Muhammad II 
 • B. Muhammad I 
 • C. Muhammad III
 • D. Muhammad IV
 • E. Muhammad VI
6. Dia merupakan sultan kerajaan Mughal. Dia naik tahta pada usia 14 tahun. Pada masa pemerintahannya terjadi perang panipat II. Siapakah nama paman yang dipercaya menangani seluruh urusan pemerintahannya ketika menjabat sebagai raja termuda?
 • A. Akbar 
 • B. Syeh jehan 
 • C. Bairam khan
 • D. Babur
 • E. Salman khan
7. Siapakah nama di bawah ini yang tidak termasuk kutubussittah ?
 • A. Ibnu majah 
 • B. An-nasa’I 
 • C. Imam bukhori
 • D. Abu daud
 • E. Al ghozali
8. Al-Qonun fi Tib merupakan karya dari ?
 • A. Ibnu jarir 
 • B. Ibnu ishaq 
 • C. Ibnu sina
 • D. Ibnu rusyd
 • E. Ibnu muqaffa
9. Jabir bin hayyan merupakan ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Dia mengembangkan ilmu apa ?
 • A. Sastra 
 • B. Matematika 
 • C. Fisika
 • D. Kimia
 • E. Kedokteran
10. Makna dari yaldrum adalah ?
 • A. Kilat 
 • B. Hujan 
 • C. Mendung
 • D. Panas
 • E. Guntur
11. Tokoh muslim yang menulis buku berjudul Tahafu Al-Falasifah adalah….
 • A. Al-Farabi 
 • B. Al-Gazali 
 • C. Al-Kindi
 • D. Ibnu Rusyd
 • E. Ibnu Sina
12. Berikut ini yang bukan termasuk faktor kemunduran umat Islam adalah . . .
 •  A. kemunduran kerajaan – kerajaan besar di jazirah arab
 •  B. kemunduran ekonomi sehingga memicu krisis ekonomi
 •  C. perilaku amoral oleh khalifah – khalifah daulah Islam
 •  D. munculnya gerakan pembaharuan Islam
 •  E. sifat fanatisme yang dimiliki oleh kebanyakan bangsa arab
13. Tujuan dari munculnya gerakan pembaharuan Islam adalah . . .
 •  A. mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya agar bangkit Kembali
 •  B. mengulang kembali kejayaan umat Islam
 •  C. menghentikan imperalisme bangsa barat terhadap dunia Islam
 •  D. menguasai kembali dunia dengan pemikiran pembaharuan
 •  E. membentuk kembali dinasti-dinasti Islam yang berjaya dimasa lalu dan kembali mengauasai dunia
14. Berikut ini yang bukan termasuk tokoh – tokoh pembaharuan Islam adalah . . .
 • A. Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1878 M)
 • B. Syah Waliyullah (1703-1762 M)
 • C. Sultan Mahmud III (1839-1938 M)
 • D. Sir Muhammad Iqbal (1876- 1938 M)
 • E. Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M)
15. Bangsa Penjelajah saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya, hal tersebut merupakan tujuan Bangsa Eropa melakukan penjelajahan yang disebut…….
 • A. Gold 
 • B. Glory 
 • C. Gospel
 • D. Gospot
 • E. Glowry
16. Pada masa kejayaan umat islam terdapat tokoh cendekiawan dalam bidang ilmu filsafat yaitu ?
 • A. al farabi 
 • B. al ghazali 
 • C. ibnu sina
 • D. abul wafa
 • E. ibnu rasyid
17. Lemunduran islam jika dilihat dari segi alamnya yaitu wabah penyakit yang mematikan pernah terjadi di mesir pada tahun ?
 • A. 1345-1345 
 • B. 1347-1349 
 • C. 1346-1348
 • D. 1345-1349
 • E. 1324-1325
18. Berapa tokoh cendikiawan pada masa kejayaan islam?
 • A. 5   
 • B. 6   
 • C. 7
 • D. 4
 • E. 11
19. Penjajahan negara islam oleh bangsa barat pada tahun 1881 M ditunisia dilakukan oleh ?
 • A. prancis 
 • B. mesir 
 • C. barat
 • D. spayol
 • E. india
20. Marginalisasi itu adalah?
 • A. perbaharuan 
 • B. perkembangan 
 • C. pembrontakan
 • D. Pembatasan
 • E. pergerakan
21. Pada masa kejayaan Islam terdapat banyak tokoh-tokoh muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, kecuali….
 • A. Ar-Razi
 • B. Hurair bin Ishaq
 • C. Ibnu Atiah Al-Andalusy
 • D. Jabir bin Hayyan
 • E. Tabib bin Qurra
22. Ibnu Rusyd merupakan salah satu tokoh muslim yang meninggal di negara….
 • A. Arab 
 • B. Maroko 
 • C. Spanyol
 • D. Turki
 • E. Yunani
23. Perkembangan Ilmu Pengetahuan berkembang pada masa dinasti …
 • A. Dinasti Ayyubiyah 
 • B. Dinasti Abbasiyah 
 • C. Dinasti Ummayah
 • D. Dinasti Fatimiyah
 • E. Turki Usmani
24. Dinasti Abbasiyah Mencapai Puncak Ke emasan pada masa khalifah …
 • A. Ibnu Thufail 
 • B. Harun Ar Rasyid 
 • C. Harun ar rosyad
 • D. Harun saya
 • E. Muhammad bin Mansur
25. Dimanakah letak ibu kota dinasti Bani Umayyah ?
 • A. Damaskus 
 • B. Mesir 
 • C. Spanyol
 • D. Iran
 • E. Suriyah
26. Gerakan penerjemahan yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan era Dinasti Abbasiyah, yakni pada masa Khalifah….
 • A. Abul Abbas hingga Abu Jafar al-Mansur
 • B. Al-Muntasir hingga al-Muktasim
 • C. Al-Muntasir hingga al-Muktaz
 • D. Abu Jafar al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid
 • E. Abu Mansur Al-Maturidi
27. Ilmuwan muslim dalam bidang matematika adalah…
 • A. Ibnu Sina (avicena) 
 • B. Al Khawarizmi
 • C. Ibnu Haitam (alhazen)
 • D. At Tabari
 • E. Al-Farabi
28. Sepeninggal Rasulullah dan para khalifah, maka kepemimpinan Islam diambil alih oleh kerajaan Islam. Pada masa Dinasti apa perdaban Islam mencapai puncak kejayaan?
 • A. Dinasti umayyah 
 • B. Dinasti abbasiyah 
 • C. Dinasti fatimiyah
 • D. Dinasti usmaniyah
 • E. Bani saljuk
29. Apa arah gerakan rivavilisme Islam adalah:
 •  A. Gerakan penyebaran Islam
 •  B. Gerakan jihad Islam
 •  C. Gerakan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan
 •  D. Gerakan mengembalikan kemurnian Islam dan kejayaan umat Islam
 •  E. Gerakan memperluas kekuasaan Islam di seluruh Nusantara
30. Dalam membangun peradaban, umat muslim sering kali mendapat hambatan dalam dirinya sendiri, yaitu:
 •  A. Tertutup terhadap perkembangan dari luar
 •  B. Sikap anti Barat disebabkan pengalaman lama maupun baru
 •  C. Karena meninggalkan al-Quran
 •  D. Terjadinya perpecahan di kalangan pemimpin Islam
 •  E. Adanya berdiri kerajaan kecil yang memisahkan diri
31. Selain Ibnu Sina, intelektual Islam dari ahli kedokteran di Eropa pada masa bani Abbasiyah adalah:
 • A. Ibnu Rusyd 
 • B. Ibnu Arabi 
 • C. Ar Razi
 • D. Husain bin Mansur
 • E. Abu Hasan al-Asyari
32. Masa kejayaan Islam terjadi antara tahun….
 • A. 600-1350 M 
 • B. 650-1250 H 
 • C. 650-1250 M
 • D. 10000-1500 M
 • E. 1250-1800 H
33. Al-Kindi adalah seorang tokoh muslim yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, kecuali ilmu….
 • A. Astronomi 
 • B. Kedokteran 
 • C. Logika
 • D. Politik
 • E. Seni ukir
34. Umat Islam berada pada fase kemunduran antara tahun….
 • A. 650-1000 M 
 • B. 1000-1250 M 
 • C. 1250-1500 M
 • D. 1500-1700 M
 • E. 1500-1800 M
35. Berikut yang bukan merupakan hikmah mempelajari sejarah Islam pada masa kejayaan adalah….
 • A. Mencintai ilmu pengetahuan
 • B. Memiliki semangat juang yang tinggi
 • C. Mengeratkan hubungan antarsesama muslim
 • D. Menjunjung tinggi etika, moral dan ilmu pengetahuan
 • E. Merasa sombong karena Islam pernah berjaya 

Soal UTS SKI Kelas 11 (Uraian)

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
36. Siapa nama tokoh Khawarij yang membunuh Sayidina Ali ?
37. Perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dikenal dengan perang…
38. Abdullah bin Sara dikirim untuk berdakwah di negara . . .
39. Pengiriman 12.000 pasukan ke Andalusia adalah untuk menjawab permintaan Kerajaan Gothiyah Barat yang di serang oleh . . .
40. Khalifah yang terkenal yang memiliki ciri fasih dalam berbicara, bijaksana, serta ahli meriwayatkan hadist adalah Khalifah….. 
Catatan: Admin Sengaja tidak memunculkan gambar pada preview soal. Jadi jangan khawatir, Anda tidak perlu mencari gambar untuk materi soal ini karena sebenarnya sudah ada pada file soal.
Bagi Anda yang berminat mengunduh Soalnya, Silahkan klik link Download Soal dan Jawaban PTS/UTS SKI Kelas 11 MA Tahun Ajaran 2021/2022 pada halaman ke 3 postingan ini:


Catatan:  Admin telah mensetting pengaturan File Soal UTS SKI Kelas 11 ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PTS/UTS SKI Kelas 11 MA Pilihan Ganda & Esai beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!

Lihat Juga Soal & Jawaban UTS Kelas 11 Semester 1 Lainnya:

HALAMAN SELANJUTNYA:

Related posts