Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 12 Semester 1 tahun 2021

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 12 Semester 1
Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 12 Semester 1
Download Contoh Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 12 SMA/MA & Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 12 SMA/MA beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Pelajaran 2021/2022. 
PTS (Penilaian Tengah Semester) atau yang dulu disebut sebagai UTS (Ujian Tengah Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah berjalannya kegiatan belajar mengajar berjalan selama 8 atau 9 Minggu. 
Ujian tengah semester juga menjadi kesempatan untuk para peserta didik dalam mengasah kemampuan mereka sebelum menghadapi ujian akhir semester 1. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, UTS/PTS Semester 1 akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat.
Dilaksanakannya UTS/PTS SMA ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran di awal semester 1. Masing-masing sekolah SMA biasanya mempunyai komposisi penilaian nilai UTS yang berbeda. 
Pelajar yang nantinya mendapatkan nilai UTS/PTS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa Pelajar tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. 
Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial. Akan tetapi di beberapa sekolah program Remedial ini ditiadakan karena waktunya yang dianggap mepet dengan Ujian Akhir Semester (UAS). 
Sehingga daripada melaksanakan program remedial, biasanya sekolah akan lebih mengutamakan para Siswanya untuk segera bersiap menghadapi UAS. 
Soal UTS Kelas 12 SMA/MA Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal UTS/PTS SMA/MA dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal UTS SMA/MA ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). 
Tak hanya itu, Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 12 SMA/MA Semester 1 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal K13. 
Soal Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 12 ini terbagi kedalam dua bagian. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Dimana pada tiap-tiap soal UTS Bahasa Sunda Kelas 12 ini terdapat 3 opsi jawaban a, b, c, dan d yang dapat dipilih oleh peserta didik dan yang kedua adalah soal essay. 
Supaya lebih memudahkan Anda, Andronezia juga telah melengkapi Soal UTS/PTS Bahasa Sunda Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 ini dengan kunci jawaban dalam format docx (MS Word). 
Bagi Anda yang ingin melihat preview dari Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 12 Semester 1 terlebih dahulu silahkan klik halaman ke 2. Atau kalau ingin langsung men download Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 12 Semester 1 dan kunci jawaban dapat mengunduhnya pada halaman ke 3 postingan ini. 
Silahkan klik tombol halaman ke 2 untuk melihat Preview Contoh Soalnya…

Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 12 SMA/MA Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 12 (Pilihan Ganda)

I Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada huruf A, B, C, D dan E di bawah ini!

1. Adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masarakat,disebutna……
 • A. Folktor 
 • B. Budaya 
 • C. Tradisi
 • D. étika
 • E. Tatakrama
2. Ieu dihandap anu heunteu ka asup upacara daur hirup, nyaéta….
 • A. Adat anu nyiram
 • B. Adat ngariksa nu Reuneuh
 • C. Adat ngariksa nu Ngajuru
 • D. Adat Mulasara Bali
 • E. Adat Nyalin
3. Ieu dihandap anu heunteu kaasup kana téhnik nulis karangan pedaran,nyaéta téhnik……
 • A. Pérsuasi 
 • B. Identifikasi 
 • C. Ilustrasi
 • D. Dévinisi
 • E. Proses
4. Aya sabarah rupa-rupa téhnik nu di paké dina karangan pedaran . . . .
 • A. 6 
 • B. 5 
 • C. 4
 • D. 3
 • E. 2
5. Anu heunteu kaasup kana karakter dina Pangimbuhing Twah,nyaéta……
 • A. Emét 
 • B. Imeut 
 • C. Kandulan
 • D. Rajeun
 • E. Leukeun
6. Anu heunteu kaasup kana karakter goréng opat paharaman, nyaéta…
 • A. Babarian 
 • B. Humandeuar 
 • C. Kukulutus
 • D. Langsitan
 • E. Pundungan
7. Karangan pedaran mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji…
 • A. Asalna, tempatna, dipintonkeuna
 • B. Ucapana, katana, rangkaiannana
 • C. Kaweuruhna, kaayaannana
 • D. Objek, prosesna, tujuanana jeung gunana
 • E. Sadayana salah
8. Karangan pedaran teh sok disebut karangan …..
 • A. Pedaran atawa klasifikasina
 • B. Bacaan jeung komponenna
 • C. Bahasan atawa karangan eksposisi
 • D. Ucapan jeung kalimatna
 • E. Kecapna pilihan
9. Dihandap ieu anu heunteu ka asup kana adat kebiasaan anu husus,nyaéta…..
 • A. Sérén taun 
 • B. Nyangka 
 • C. Suroan
 • D. Ruat bumi
 • E. Bahasan
10. Kerangka karangan pedaran di wangun ku sabarah bagian ….
 • A. 3 
 • B. 4 
 • C. 5
 • D. 6
 • E. 7
11. Dihandap ieu anu heunteu ka asup pedaran bagian bubuka…
 • A. Gunana obyek 
 • B. Alesan milih jéjér 
 • C. Pentingna jejer
 • D. Legana pedaran
 • E. Watesan jejer pedaran
12. Ieu dihandap heunteu kaasup kana unsure dasa pasanta (paneungtreum haté),nyaeta…
 • A. Ramah 
 • B. Cangcingan 
 • C. Hook
 • D. Nyecep
 • E. Asih
13. Aya sabaraha hiji dasa pasanta (Paneungtrem hate) …
 • A. 8 
 • B. 9 
 • C. 10
 • D. 11
 • E. 12
14. Boga karep pikeun maju,gede sumanget,heunteu elehan sisebut …
 • A. Morogol-morogol 
 • B. Emet 
 • C. Gapitan
 • D. Karawaleya
 • E. Langsitan
15. Ngenaan tipeu jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno ……
 • A. Sewaka darma
 • B. Amanat galunggung
 • C. Sanghiyang siksa kandang karesian
 • D. Carita ratu pakuan
 • E. Darma jati
16. Dina sistim kapamingpinan sunda “Tri tangtu dibumi”,sang prabu kudu boga palasipah ngagurat batu,nyaeta.…
 •  A. Ngawujudkeun kulawarga jeung masyarakat ayem tengtrem
 •  B. Ajeung bawahan boga watek silih asih,silih asah,silih asuh
 •  C. Kudu lumampah dumasar tekad,ucap,jeung lampah
 •  D. Taat tur patuh dina ngajalankeun hukum,tanpa ayana rekayasa
 •  E. Boga watek nengtremkeun dina kaadilan
17. Carita anu sok dilalakonkeun dina pageularan wayang disebutna …
 • A. Wawacan. 
 • B. Hikayat 
 • C. Carita Pantun
 • D. Dongéng
 • E. Carita wayang
18. Ieu dihandap anu heunteu ka asup kana warnaning wayang,nyaéta…..
 • A. Golék 
 • B. Kulit 
 • C. Purwa
 • D. Potéhi
 • E. Prabu
19. Anu disebut putra panengah pandawa téh nyaéta …..
 • A. Yudistira 
 • B. Arjuna 
 • C. Bima
 • D. Nakula
 • E. Sadéwa
20. Tokoh Rahwana atawa Dasamuka aya dina carita wayang….
 • A. Mahabarata 
 • B. Arjuna Sasrabahu 
 • C. Ramayana
 • D. Déwa Ruci
 • E. Jabang tutuka
21. Siloka bubuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina wiwitan caritana disebut….
 • A. Murwa 
 • B. Nyandra 
 • C. kakawén
 • D. Antawacana
 • E. Janturan
22. Pandawa téh hartina turunan Pandu Déwanata.jumlahna aya limaan,dihandap ieu anu heunteu ka asup kana pandawa nyaéta…..
 • A. Yudistira 
 • B. Bima 
 • C. Arjuna
 • D. Nakula
 • E. Nalangsa
23. Dihandap ieu anu heunteu ka asup kana istilah pagelaran wayang nyaéta…..
 • A. Murwa 
 • B. Wiwitan 
 • C. Nyandra
 • D. Kakawén
 • E. Antawacana
24. Elmu keur ngatik dalang sangkan masagi lir sinatria disebutna….
 • A. Kawiradya 
 • B. Paramakawi 
 • C. Santikaning dalang
 • D. Pamekaran dalang
 • E. Bahasa dalang
25. Aya sabaraha rupa warnaning wayang anu hirup di Indonesia….
 • A. 6 
 • B. 7 
 • C. 8
 • D. 9
 • E. 10
26. Lalakon anu dicaritakeun ku wayang gelung nyaéta….
 • A. Mahabarata dan Ramayana
 • B. Semar jeung dewala
 • C. Sigareng jeng si petruk
 • D. Rama jeung sinta
 • E. Arjuna jeung bima
27. Aya sabaraha kelompok tokoh wayang dina carita Mahabarata….
 • A. 2 
 • B. 3 
 • C. 4
 • D. 5
 • E. 6
28. Dihandap ieu anu heunteu ka asup anak Sunanda dina silsilah mahabarata nyaéta…
 • A. Gangga 
 • B. Pandu 
 • C. Santanu
 • D. Setiawati
 • E. Parasara
29. Dihandap ieu kalimah anu dirarangkénan N nyaéta….
 • A. Bapa boga imah dua
 • B. Mang Odin meli pacul
 • C. Kamana jalan balik
 • D. Néng Yati nulis surat cinta
 • E. Motor urang kempes
30. Sabaraha lila dina pagelaran wayang téh….
 • A. Sapeuting jeput
 • B. Sabulan sakali
 • C. Dua poé dua peuting 
 • D. Sataun sakali
 • E. Tilu poé tilu peuting
31. Anakna emang atawa bibi disebut…
 • A. Incu 
 • B. Buyut 
 • C. Kapiadi
 • D. Indung
 • E. Ua
32. Indung/bapa atawa kolotna kait siwur disebut….
 • A. Bau sinduk 
 • B. Udeg – udeg 
 • C. Kait siwur
 • D. Buyut
 • E. Bao
33. Lanceuk indung/bapa nyaeta…
 • A. Bapa 
 • B. Nini 
 • C. Aki
 • D. Ua
 • E. Bao
34. Dulur saluhureun urang diaebutna ….
 • A. Emang 
 • B. Lanceuk 
 • C. Bibi
 • D. Suan
 • E. Alo
35. Pesen nu hayang di tepikeun pangarang ngaliwatan xarita disebut…
 • A. Jejer 
 • B. Palaku 
 • C. Latar
 • D. Galur
 • E. Amanat

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 12 (Esai)

II. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar!

36. Tulis ringkesan carita wayang Ramayana!
37. Robah kecap “bedil” jadi kecap rajekan dwimurni, dwireka jeung dwipurwa!
38. Sebutkeun harti kecap-kecap ieu di handap!
a. Kapiadi
b. Kapilanceuk
c. Besan/warang
39. Jieun kalimah tina kecap-kecap ieu :
a. Ngabeberah
b. Katidersa
40. Sebutkeun 3 tradisi dina acara nikahan di urang sunda!
Catatan: Admin Sengaja tidak memunculkan gambar pada preview soal. Jadi jangan khawatir, Anda tidak perlu mencari gambar untuk materi soal ini karena sebenarnya sudah ada pada file soal.
Bagi Anda yang berminat mengunduh Soalnya, Silahkan klik link Download Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 12 SMA/MA Tahun Ajaran 2021/2022 pada halaman ke 3 postingan ini:


Catatan:  Admin telah mensetting pengaturan File Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 12 ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 12 SMA/MA Pilihan Ganda & Esai beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!

Lihat Juga Soal & Jawaban UTS Kelas 12 Semester 1 Lainnya:

HALAMAN SELANJUTNYA:

Related posts