Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 tahun 2021

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1
Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1
Download Contoh Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 8 SMP/MTS & Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 8 SMP/MTS beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Pelajaran 2021/2022. 
PTS (Penilaian Tengah Semester) atau yang dulu disebut sebagai UTS (Ujian Tengah Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setelah berjalannya kegiatan belajar mengajar berjalan selama 8 atau 9 Minggu. 
Ujian tengah semester juga menjadi kesempatan untuk para peserta didik dalam mengasah kemampuan mereka sebelum menghadapi ujian akhir semester 1. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, UTS/PTS Semester 1 akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini. Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat.
Dilaksanakannya UTS/PTS SMP ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran di awal semester 1. Masing-masing sekolah SMP biasanya mempunyai komposisi penilaian nilai UTS yang berbeda. 
Pelajar yang nantinya mendapatkan nilai UTS/PTS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa Pelajar tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. 
Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial. Akan tetapi di beberapa sekolah program Remedial ini ditiadakan karena waktunya yang dianggap mepet dengan Ujian Akhir Semester (UAS). 
Sehingga daripada melaksanakan program remedial, biasanya sekolah akan lebih mengutamakan para Siswanya untuk segera bersiap menghadapi UAS. 
Soal UTS Kelas 8 MTS Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal UTS/PTS SMP/MTS dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal UTS SMP/MTS ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). 
Tak hanya itu, Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UTS/PTS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal K13. 
Soal Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 8 ini terbagi kedalam dua bagian. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Dimana pada tiap-tiap soal UTS Bahasa Sunda Kelas 8 ini terdapat 3 opsi jawaban a, b, c, dan d yang dapat dipilih oleh peserta didik dan yang kedua adalah soal essay. 
Supaya lebih memudahkan Anda, Andronezia juga telah melengkapi Soal UTS/PTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 ini dengan kunci jawaban dalam format docx (MS Word). 
Bagi Anda yang ingin melihat preview dari Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 terlebih dahulu silahkan klik halaman ke 2. Atau kalau ingin langsung men download Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 dan kunci jawaban dapat mengunduhnya pada halaman ke 3 postingan ini. 
Silahkan klik tombol halaman ke 2 untuk melihat Preview Contoh Soalnya…

Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 8 SMP/MTS Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022 

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 8 (Pilihan Ganda)

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C dan D di bawah ini!
 
1. Rakitan basa sabangsa tembang/lalaguan anu teu kauger ku patokan pupuh, biasana dipirig (diiringi) gamelan disebut …
 • A. lagu 
 • B. kawih 
 • C. tembang
 • D. kidung
2. Tengetan pamadegan ieu dihandap!
1) Bandung Lémbang
2) Mojang Priangan
3) Basisir Pangandaran
4) Isola Bumi Siliwangi
5) Asmarandana
Nu mangrupa judul kawih nya éta…
 • A. 1, 2, 3 
 • B. 1, 2, 4 
 • C. 2, 3, 4
 • D. 3, 4, 5
3. Isola bumi siliwangi
Liliwatan Bandung Lémbang
Suku tangkuban parahu
Ngabedega éndah agréng sigrong
Kecap Isola dina sempalan kawih di luhur nuduhkeun…
 • A. wangunan
 • B. daérah antaran Bandung jeung Lémbang
 • C. daérah Tangkuban Parahu
 • D. ngaran hiji tokoh masarakat
4. Ngabedega éndah agréng sigrong.
Kecap agréng sigrong hartina…
 • A. éndah tur asri 
 • B. gedé tur alus 
 • C. kasép tur sopan
 • D. geulis hadé haté
5. Nu kaasup karya sastra wangun kauger nya éta…
 • A. drama 
 • B. prosa 
 • C. puisi
 • D. film
6. Karya sastra wangun dialog nu disusun pikeun diperankeun ku para tokohna…
 • A. drama 
 • B. prosa 
 • C. puisi
 • D. film
7. Gaya basa anu ngagunakeun basa kaleuleuwihi atawa leuwih ti misti nyaeta …
 • A. kadalon (pleonasme)
 • B. ngasor (eupemisme)
 • C. ocon ( metonimia)
 • D. rarahulan ( hiperbola)
8. Mana kalimah ieu di handap nu mangrupa conto gaya basa rarahulan (hiperbola)?
 • A. Manéhna maju ka hareup kelas basa macakeun dongéng
 • B. Manawi kersa linggih ka saung butut!
 • C. Ka sakolana téh sok dianteurkeun kana bébék
 • D. Basa manggih kasieun manéhna ngajerit maratan langit
9. Conto gaya basa ngasor (eupemisme) nu bener nya éta…
 • A. Indungna turun ka handap maké tarajé
 • B. Mangga dileueut, mung cai hérang wungkul!
 • C. Mang karta mésér djarum coklat.
 • D. Beungeuhna pias siga kapas baaa manggih kareuwas.
10. Langlayangan téh ngapung ka luhur basa katebak ku angin.
Kalimah di luhur ngandung gaya basa…
 • A. kadalon (pleonasme)
 • B. ngasor (eupemisme)
 • C. ocon (metonimia)
 • D. rarahulan (hiperbola)
11. Tengetan pamadegan ieu dihandap!
1) Bandung Lémbang
2) Mojang Priangan
3) Basisir Pangandaran
4) Isola Bumi Siliwangi
5) Asmarandana
Nu mangrupa judul kawih nya éta…
 • A. 1, 2, 3 
 • B. 1, 2, 4 
 • C. 2, 3, 4
 • D. 3, 4, 5
12. Rakitan basa sabangsa tembang/lalaguan anu teu kauger ku patokan pupuh, biasana dipirig (diiringi) gamelan disebut …
 • A. lagu 
 • B. kawih 
 • C. tembang
 • D. kidung
13. Isola bumi siliwangi
A. Liliwatan Bandung Lémbang
B. Suku tangkuban parahu
C. Ngabedega éndah agréng sigrong
Kecap Isola dina sempalan kawih di luhur nuduhkeun…
 • A. wangunan
 • B. daérah antaran Bandung jeung Lémbang
 • C. daérah Tangkuban Parahu
 • D. ngaran hiji tokoh masarakat
14. Ngabedega éndah agréng sigrong.
Kecap agréng sigrong hartina…
 • A. éndah tur asri 
 • B. gedé tur alus 
 • C. kasép tur sopan
 • D. geulis hadé haté
15. Nu kaasup karya sastra wangun kauger nya éta…
 • A. drama 
 • B. prosa 
 • C. puisi
 • D. film
16. Karya sastra wangun dialog nu disusun pikeun diperankeun ku para tokohna…
 • A. drama 
 • B. prosa 
 • C. puisi
 • D. film
17. Gaya basa anu ngagunakeun basa kaleuleuwihi atawa leuwih ti misti nyaeta …
 • A. kadalon (pleonasme)
 • B. ngasor (eupemisme)
 • C. ocon (metonimia)
 • D. rarahulan (hiperbola)
18. Mana kalimah ieu di handap nu mangrupa conto gaya basa rarahulan (hiperbola)?
 • A. Manéhna maju ka hareup kelas basa macakeun dongéng
 • B. Manawi kersa linggih ka saung butut!
 • C. Ka sakolana téh sok dianteurkeun kana bébék
 • D. Basa manggih kasieun manéhna ngajerit maratan langit
19. Conto gaya basa ngasor (eupemisme) nu bener nya éta…
 • A. Indungna turun ka handap maké tarajé
 • B. Mangga dileueut, mung cai hérang wungkul!
 • C. Mang karta mésér djarum coklat.
 • D. Beungeuhna pias siga kapas baaa manggih kareuwas.
20. Langlayangan téh ngapung ka luhur basa katebak ku angin.
Kalimah di luhur ngandung gaya basa…
 • A. kadalon (pleonasme)
 • B. ngasor (eupemisme)
 • C. ocon (metonimia)
 • D. rarahulan (hiperbola)
21. Gaya Bahasa anu ngagunakeun basa kaleuleuwihan dihandap ieu, iwal ti …
 • A. Bakat kusieun, manehna ngajeurit nepi ka marataan langit.
 • B. Indungna ceurik nepi ka kaluar cimata getih bakat ku sedih ditinggalkeun maot ku anakna nu ngan hiji-hijina.
 • C. Neda oge kuring mah, koreh-koreh cok
 • D. Lumpatna gancang kir kilat
22. Nu kaasup puisi buhun nyaeta, iwal ti …
 • A. sisindiran 
 • B. pupuh 
 • C. kakawihan
 • D. Sajak
23. Ari pupuh sunda aya sabaraha hiji?
 • A. 15  
 • B. 16  
 • C. 17
 • D. 18
24. Gaya bahasa anu ngagunakeun kecap nu maksudna ngarendahkeun diri nyaeta gaya bahasa …
 • A. kadalon 
 • B. ngasor 
 • C. ocon
 • D. rarahulan
25. Gaya bahasa anu ngagunakeun kecap sabenerna teu perlu, nyata gaya bahasa…
 • A. Kadalon 
 • B. Ocon 
 • C. Ngasor
 • D. Rarahulan

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 8 (Esai)

II. Eusian!!
26. Kawih nyaeta ….
27. Naon Hartosna:
a. Pangjugjugan =
b. Seuweu Siwi =
c. Kajojo =
28. Gaya Basa Kadalon (pleonasme) nyaeta …..
29. Jieun 3 conto kalimah nu make gaya basa ocon (metonisme)!
30. Teater, opera, kabaret, fil, fragmen kaasup … 
Catatan: Admin Sengaja tidak memunculkan gambar pada preview soal. Jadi jangan khawatir, Anda tidak perlu mencari gambar untuk materi soal ini karena sebenarnya sudah ada pada file soal.
Bagi Anda yang berminat mengunduh Soalnya, Silahkan klik link Download Soal dan Jawaban PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 8 SMP/MTS Tahun Ajaran 2021/2022 pada halaman ke 3 postingan ini:


Catatan:  Admin telah mensetting pengaturan File Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 8 ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 8 SMP/MTS Pilihan Ganda & Esai beserta kunci jawaban Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!
HALAMAN SELANJUTNYA:

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *