Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1 Tahun 2021

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 Tahun 2021
Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1 Tahun 2021
Download Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1 (Ganjil/Gasal) beserta kunci jawaban Kurikulum 2013 (K13) revisi 2018 Tahun Ajaran 2021/2022.
PAS (Penilaian Akhir Semester) atau juga sebelumnya dikenal dengan sebutan UAS (Ulangan Akhir Semester) merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan pada akhir semester berdasarkan kalender pendidikan Indonesia. 
Merujuk pada kalender pendidikan nasional tahun ajaran 2021/2022, Kegiatan UAS/PAS Semester 1 akan dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun ini. 
Namun meskipun demikian, kegiatan ini dapat disesuaikan dengan program/kebijakan sekolah yang bersangkutan atau dinas pendidikan setempat dalam menentukan kapan Kegiatan UAS/PAS Semester 1 tahun 2021 dilaksanakan.
Dilaksanakannya UAS/PAS ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik/siswa yang sebelumnya telah mendapatkan pembelajaran selama semester 1 berlangsung.
Siswa yang nantinya memperoleh nilai PAS/UAS sesuai standar KKM/KBM yang sudah disepakati oleh waka kurikulum dan juga dewan guru maka dapat dipastikan bahwa siswa tersebut sudah memahami materi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Guru. Akan tetapi, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM guru, peserta didik dapat melakukan perbaikan soal dan melaksanakan program remedial.
Soal UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 yang akan Andronezia bagikan ini telah disesuaikan dengan panduan penulisan soal-soal PAS/UAS SMA/MA dengan HOTS. 
Yang tentunya supaya mengikuti Surat Edaran Pemerintah yang beberapa waktu lalu di publikasikan oleh Kemendikbud yang berbunyi bahwa soal-soal UAS/PAS SMA/MA ataupun soal-soal ulangan yang lain pada Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills).
Selain itu, Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1 Kurikulum 2013 ini juga dibuat dari perkiraan soal-soal latihan UAS/PAS Kurikulum 2013 dan juga bersumber dari kisi-kisi soal Kurikulum 2013.
Soal UAS Kelas 10 SMA/MA Semester 1 Bahasa Sunda yang Andronezia bagikan ini memiliki total 45 soal, dengan rincian 30 soal Pilihan Ganda dan 15 soal Essay. Sebagai contoh, berikut contoh Soalnya:
Di handap ieu kaasup kana rupa-rupa kadaharan atawa rupa-rupa kaolahan urang Sunda, kajaba …..
A. Awug, bacang, dodol
B. Kerak telor, ketoprak
C. Leupeut, nagasari, kelepon
D. Kupat tahu, bugis, surabi
E. Ali agrem, putri noong, gegetuk
8. Basa anu biasa dipaké dina nyusun hiji laporan kagiatan nya éta basa …..
A. Lemes keur ka saluhureun
B. Lemes keur ka sorangan
C. Loma
D. Pergaulan
E. Baku
9. Di handap ieu kalimah anu merenah pikeun nutup hiji laporan kagiatan nya éta …..
A. Panitia ngahaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kagiatan ieu.
B. Kagiatan ieu dilaksanakeun kaping 12 Désémbér 2019 di Aula SMA Pasundan 1 Cimahi.
C. Pamilon dina kagiatan pasanggiri ieu sadayana aya 35 jalmi ti sababaraha sakola.
D. Dina raraga miéling Poé Basa Indung, OSIS SMA Pasundan 1 Cimahi ngayakeun pagelaran Seni Sunda.
E. Kagiatan pagelaran ieu lumangsung kalawan dibagi jadi tilu rintakan atawa tilu babak.
10. Di handap ieu mangrupa salah sahiji anu jadi inti kagiatan dina nyusun laporan ngolah salah sahiji kadaharan khas urang Sunda, kajaba …..
A. Kasang tukang ngolah kadaharan khas urang Sunda
B. Mangpaat ngolah kadaharan khas urang Sunda
C. Tujuan ngolah kadaharan khas urang Sunda
D. Biaya anu diperlukeun upama ngolah salah sahiji kadaharan khas urang Sunda
E. Ngadata jenis-jenis kaolahan atawa kadaharan khas urang Sunda
11. Sakur lalaguan nu aya di tatar Sunda bisa disebut mangrupa …..
A. SajakD. Opera
B. KawihE. Musikalisasi puisi
C. Pupuh
12. Ditilik tina strukturna, kawih kaasup kana jenis karangan dina wangun …..
A. DramaD. Non fiksi
B. SajakE. Carita
C. Dongéng
13. Kawih mangrupa karangan anu kauger ku patokan-patokan anu pasti diantarana diwangun ku …..
A. Sababaraha pada
B. Sababaraha paragraf
C. Sababaraha babak
D. Sababaraha adegan
E. Sababaraha sési
14. Kawih anu kauger ku patokan-patokan pupuh disebut …..
A. Kawih pop D. Kawih klasik
B. TembangE. Pupujian
C. Kakawihan
15. Dumasar kana eusi rumpakana atawa lirikna, kawih aya nu disebut kawih klasik jeung kawih pop. Ciri utama tina kawih klasik biasana rumpakana diwangun ku …..
A. SisindiranD. Paribasa
B. WawangsalanE. Babasan
C. Pupuh
16. Pola rumpaka dina kawih klasik biasana mibanda pola …..
A. a – b – b – a D. a – a – b – b
B. a – a – a – a E. b – b – b – b
C. a – b – a – b
17. Oray-orayan luar-léor mapay sawah, entong ka sawah paréna keur sedeng beukah. Oray-orayan luar-léor ka kebon, ulah ka kebon loba barudak keur ngangon. Mending ka leuwi, di leuwi loba nu mandi, saha nu mandi, anu mandina pandeuri. Ditilik tina eusi rumpakana, rumpaka kawih ieu kaasup kana wangun …..
A. Kawih pop D. Lagu Sunda
B. Kawih klasik E. Kakawihan
C. Tembang
18. Judul kawih nu kaasup kana kawih klasik dina ragam kawih Sunda diantara nya éta …..
A. Manuk Dadali D. Karatagan Pahlawan
B. Mojang Priangan E. Peuyeum Bandung
C. Sorban Palid
19. Padeukeutna sora dina tungtung kecap atawa kalimah dina rumpaka kawih disebut …..
A. Purwakanti D. Guru wilangan
B. Nada E. Guru lagu
C. Wirahma
20. Aya sababaraha unsur nu dijadikeun struktur téks dina rumpaka kawih anu ngawengku kana hal-hal mangrupa …..
A. Diksi, purwakanti, makna kecap
B. Pada, padalisan, guru lagu
C. Wirahma, nada, éksprési
D. Cangkang jeung eusi
E. Géstur jeung paroman
21. Sempalan rumpaka kawih di handap ieu nu ngabogaan makna konotatif nya éta …
A. … Hujan angin dor-dar gelap taya tempat keur ngiuhan …
B. … Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah …
C. … Manuk dadali manuk panggagahna perlambang sakti Indonésia jaya …
D. … Bubuy bulan bubuy bulan sangray béntang panon poé panon poé disasaté …
E. … Diraksukan kabaya nambihan cahayana dangdosan sederhana mojang Priangan …
22. Harti kecap anu maknana nuduhkeun kana harti séjén pikeun ngawakilan figur jalma, atawa hartina ngandung harti injeuman disebut harti …..
A. KonotatifD. Saenyana
B. DénotatifE. Sabenerna
C. Saujratna
23. Salian diwangun ku unsur-unsur nu kaasup kana struktur téks, dina rumpaka kawih ogé sok leubeut ku ungkara-ungkara kecap nu ngandung gaya basa métafora. Di handap ieu nu teu kaasup kana ungkara nu ngandung gaya basa métafora nya éta …..
A. Hirup téh lir ibarat lautan ombak
B. Bandung siga ngagupayan
C. Diri nu lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya
D. Angin peuting kawas ngaharéwos nepikeun katugenah nu ngancik na ati
E. Anjeun datang dina lamunan lir kalangkang nu némbongan unggal usik
24. Di handap ieu nu kaasup kana kecap-kecap panyambung babandingan diantarana nya éta …..
A. Siga, kawas, ibarat
B. Tapi, sanajan, téh
C. Lir, jadi, atuh
D. Ibarat, tapi, ngan ukur
E. Jadi, matakna, kawas
25. Rumpaka kawih téh aya nu ditulis/dikarang maké puisi bébas, puisi sair, jeung puisi sisindiran. Judul kawih di handap nu ditulis atawa diwangun maké puisi sisindiran nya éta …..
A. Karatagan Pahlawan
B. Pileuleuyan
C. Manuk Dadali
D. Badminton
E. És Lilin
26. Nilik kana musik pamirigna, cara ngahaleuangkeunana, jeung wangun rumpakana, kawih nu judulna Mawar Bodas téh bisa digolongkeun kana …..
A. KakawihanD. Kawih klasik
B. Kawih popE. Tembang Sunda
C. Kawih degung
27. Amanat nu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan eusi tina rumpaka kawih nu judulna Mawar Bodas téh nya éta …..
A. Ulah sok nyieun gara-gara lantaran bogoh ka awéwé
B. Ulah indit-inditan lamun cuaca keur hujan angin bari dor-dar gelap
C. Ulah néangan kembang anu rupana siga mawar bodas
D. Ulah néangan panyakit ku micinta awéwé anu can tangtu bogoh ka urang
E. Ulah nyeri haté lamun kahayang urang henteu laksana
28. Nu dimaksud motif dina gaya basa métafora téh nya éta …..
A. Inti atawa hal anu dibandingkeun jeung unsur lianna
B. Unsur nu jadi babandingan tina hiji hal
C. Makna atawa harti nu dipimaksud tina gaya basa métafora
D. Kecap nu digunakeun pikeun ngabandingkeun
E. Kecap pikeun nétélakeun babandingan antara pabanding jeung pangbanding
29. Sacara étimologis, asal kecap métafora téh nya éta tina basa …..
A. YunaniD. Sanskerta
B. WalandaE. Kawi
C. Inggris
30. (1) Peuyeum Bandung kamashur (2) Pangaosna teu luhur (3) Ku sadaya kagaleuh (4) Sepuh jeung murangkalih. Tina sempalan rumpaka kawih Peuyeum Bandung ieu bisa katingali aya sababaraha padalisan anu purwakanti, nya éta …..
A. Padalisan 1 jeung padalisan 2
B. Padalisan 1 jeung padalisan 3
C. Padalisan 1 jeung padalisan 4
D. Padalisan 2 jeung padalisan 4
E. Padalisan 2 jeung padalisan 3
31. Anjeun datang dina lamunan lir kalangkang nu némbongan unggal usik. Tina kalimah ieu, nu jadi pabanding diwengku ku kecap …..
A. AnjeunD. Némbongan
B. LamunanE. Datang
C. Kalangkang
32. Dina kalimah nu aya dina nomer 31, kecap nu kaasup kana pangbanding nya éta kecap …..
A. DinaD. Datang
B. LirE. Kalangkang
C. Unggal usik
33. Dangdaunan kawas gugupay ka kuring nu nineung ka anjeun. Kecap panyambung babandingan dina kalimah di luhur nya éta …..
A. KawasD. Dangdaunan
B. GugupayE. Nineung
C. Kuring
34. Saenyana mah dina kawih téh aya tembang, dina tembang téh aya kawih. Maksud tina ungkara ieu téh nya éta …..
A. Kawih jeung tembang téh sarua kénéh teu aya bédana
B. Kawih jeung tembang téh kaasup kana musik klasik
C. Kawih jeung tembang téh sarua dihaleuangkeun boh maké birama atawa témpo
D. Kawih mah ditembangkeun lamun tembang dikawihkeun
E. Kawih jeung tembang téh sok disingget jadi katem, nya éta kawih tembang
35. Rumpaka kawih anu matok kana pola pupuh disebutna …..
A. Kawih klasik
B. Kawih pop
C. Tembang
D. Kawih kaulinan barudak
E. Pupujian
36. Kalimah anu paling merenah di handap ieu dumasar kana undak-usuk basana nyaéta …
A. Kuring mah wangsul sakola téh sok ngadon nyimpang heula ka warung seblak langganan.
B. Ari manéh iraha datang ti Jakarta? Kuring asa teu apal inditna ogé.
C. Indung urang mah keur udur, matak teu bisa datang ka sakola nyokot rapot.
D. Pun bibi geus lila pindah rorompokna ti Cimahi ka Cibiru.
E. Abdi mah tuang ogé sakasampeurna, maklum nuju riweuh pisan kagiatan di sakola.
37. Kecap-kecap nu kaasup kana ragam basa lemes keur sorangan nyaéta …..
A. Mulih-dongkap-sumping
B. Tuang-bumi-angkat
C. Rorompok-mios-neda
D. Tuang-kulem-bantun
E. Bumi-teu damang- nyandak
38. Kecap wangsul upama dilarapkeun kana kalimah nu merenah nyaéta …..
A. Pun bapa nembé wangsul ti Bandung.
B. Kuring wangsul ti sakola jam 15.00.
C. Ibu guru mah wangsul ti sakola langsung ngajemput putrana di Play Group.
D. Abdi nembé wangsul ti Tasik téh pas bada magrib pisan.
E. Sim kuring karék wangsul ti imah babaturan téh bieu.
39. Nu disebut ragam basa loma téh mangrupa basa atawa kekecapan nu biasa digunakeun dina obrolan sapopoé jeung jalma anu dianggap geus akrab, contona dina kalimah di handap ieu …..
A. Indung manéh geus sumping can ?
B. Urang mah moal bisa saré lamun can dahar heula téh !
C. Lanceuk urang kamari karék mulih ti bumi uwa.
D. Manéh geus neda atawa acan ?
E. Abdi mah sok karagok mun ulin ka imah Si Uli téh !
40. Kalimah nu kaasup kana ragam basa lemes keur ka saluhureun dina kalimah di handap ieu nyaéta …..
A. Pun biang angkat ka pasar téh saatos netepan subuh.
B. Sim kuring parantos mios ka sakola tabuh setengah 7 mah.
C. Bapa nuju neda di ruang makan nyarengan pun Aki.
D. Kamari abdi pendak sareng tuang rama di rorompok pun paman.
E. Naha Ema teu acan mondok kénéh sangkilang tos wengi kieu ?

Soal dan Kunci Jawaban PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1 Tahun Pelajaran 2021/2022

Bagi Bapak/Ibu Guru yang berminat mengunduh Soal & Kunci Jawaban UAS/PAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Tahun Ajaran 2021/2022 berformat File Microsoft word, Silahkan klik link Download Soal & Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA dibawah ini:
Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA Semester 1

Versi Terbaru
Catatan: Admin telah mensetting pengaturan File Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 ini ke mode Editor, Supaya Anda dapat langsung mengelola, menambahkan, mengedit materi Soalnya secara online di Google Document jika ingin mengubahnya terlebih dulu sebelum mengunduhnya. Namun Jika tidak, silahkan langsung saja download soalnya.

Akhir Kata

Demikianlah postingan seputar Soal PAS/UAS Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA beserta kunci Jawabannya Semester 1 (Ganjil/Gasal) Kurikulum 2013 (K13) revisi 2018 Tahun Ajaran 2021/2022 yang dapat Andronezia Bagikan. Semoga bermanfaat.!!

Related posts